HEAL DSpace

Η Διάρθρωση της καλλιέργειας βαμβακιού στο Ν. Καρδίτσης - Προβλήματα και προοπτικές

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Άγνωστος, Άγνωστος
dc.contributor.author Παπακωνσταντινου, Βασιλική
dc.date 1996
dc.date.accessioned 2008-10-09T11:03:53Z
dc.date.available 2008-10-09T11:03:53Z
dc.date.issued 2008-10-09T11:03:53Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/13
dc.description.abstract Ύατερα από τα αναφερθέντα στο προηγούμενο κεφάλαιο προβλή-ματα, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η βαμβακοκαλλιέργεια στο Νομό Καρδίτσας παρά τα όποια μεγάλα και μικρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, εξελίχτηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φτάνο¬ντας στη ανώτατο όριο για τα σημερινά δεδομένα των 767.000 στρεμ¬μάτων, κρατώντας πάντα το Νομό στην πρώτη θέση ανάμεσα σ' όλους τους Νομούς της χώρας, προσφέροντας το μεγαλύτερο εισόδημα στους παραγωγούς της περιοχής και συμβάλλοντας πολλαπλά και σημαντι¬κά στην Εθνική οικονομία. Για να συνεχίσει όμως να προσφέρει και στο μέλλον θα πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν και αφορούν το σκέλος της παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης, τα αποκαλούμενα τοπικά ή εσωτερικά προβλήματα και το μεγάλο πρόβλημα που έχει σχέση με την προοπτική της καλλιέργειας στα πλαίσια της Κ.Α.Π. και της ΟΑΤΤ. Αναφορικά με τα προβλήματα του πρώτου σκέλους, οι προσπάθει¬ες θα πρέπει να επικεντρωθούν προς την κατεύθυνση της συμπίεσης του κόστους παραγωγής, με τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής της καλλιέργειας και τον περιορισμό των εισροών, παράλληλα με την επιδίωξη σταθερών στρεμματικών αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας παραγόμενου βαμβακιού, ώστε να είναι ανταγωνιστικό και κατάλλη¬λο για υψηλής ποιότητας κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούνται:- 1) Η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων αρδευτικού νερού με την κατασκευή μεγάλων φραγμάτων όπως του Σμοκόβου, του Αχελώου, του Μουζακίου για μακροχρόνια επίλυση του προβλήματος. Με τη μεί- 36 ωση των βροχών και εφόσον αυτή συνεχιστεί και στο μέλλον, η μόνη λύση για τη διατήρηση της καλλιέργειας αλλά και της ζωής Οτον κάμπο της Καρδίτοας και της υπόλοιπης Θεσσαλίας, είναι η εκ-τροπή του Αχελώου, διότι η εξασφάλιση νερού είναι πλέον θέμα επιβίωσης και όχι αύξησης της παραγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση η ερημοποίηση και καταστροφή ολόκληρης της Θεσσαλίας θα είναι αναπόφευκτη. Μέχρις ότου όμως γίνουν τα έργα αυτά ο στόχος των προσπαθειών θα πρέπει να είναι, η συγκράτηση των νερών των βρο¬χών με κάθε τρόπο. 2) Η κατασκευή συστηματικών αρδευτικών δικτύων για τον πε¬ ριορισμό των απωλειών και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερης έκτασης. 3) Η ορθολογικότερη χρήση του υπάρχοντος νερού με τα εντελώς απαραίτητα ποτίσματα και τις αναγκαίες ποσότητες νερού για ελεγ¬ χόμενη ανάπτυξη των φυτειών και φυσικά καλύτερη και πρωι'μότερη παραγωγή. 4) Η προώθηση όσο το δυνατόν συντομότερα της ηλεκτροδότησης των 3.000 γεωτρήσεων για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων και κυρίως του κόστους άρδευσης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παραγωγής και μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 30-40%. 5) 0 περιορισμός στο μέτρο του δυνατού των εισροών στην καλ¬ λιέργεια (λιπάσματα, φάρμακα), σε συνδυασμό και με την παρατηρού¬ μενη λειψυδρία, διότι είναι γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται σπατάλη με υπερλιπάνσει ς και άσκοπους ψεκασμούς που επι¬ βαρύνουν το κόστος και το περιβάλλον, και χρησιμοποίηση βιομηχα¬ νικών ή άλλων οργανικών αποβλήτων. Παράλληλα θα πρέπει να ερευ- 37 νηθούν νέες τεχνικές της καλλιέργειας μ.ε μικρότερο γενικά κόστος και μεγαλύτερες αποδόσεις, όπως για παράδειγμα η καλλιέργεια σε πυκνότερες γραμμές των 76 εκατοστών αντί των 96 που γίνεται σή¬μερα, κάτι που έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα στην Αμερική. Ε¬πίσης περιορισμός των καλλιεργητικών εργασιών στις τελείως απα¬ραίτητες για να αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους λόγω της αυ¬ξανόμενης χρήσης βαρύτερων μηχανημάτων και πιθανόν νέες ποικιλίες με μικρότερες απαιτήσεις σε νερό, λιπάσματα, φυτοπροστασία, ό¬πως π.χ. ποιλικίες αυτο-αποφυλλώμενες κ.λπ. Τέλος, η καλλιέργεια υπό κάλυψη μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα πρωί'μότητας και ποι¬ότητας, ιδιαίτερα δε σε ορισμένες δύσκολες χρονιές. 6) Σχετικό με το παραπάνω θέμα είναι και η εφαρμογή της ο¬ λοκληρωμένης καταπολέμησης των εχθρών της καλλιέργειας, η χρήση φερομονών και βιολογικών σκευασμάτων φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 7) Η βελτίωση μεγάλης έκτασης εδαφών του Νομού, τα γνωστά "γκερένια", τα οποία είναι σκελετωμένα και φτωχά σε οργανική ουσία, κάλιο, ασβέστιο κ.λπ., σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτίωσης και συντήρησης των εδαφών αυτών. 8) Η τυποποίηση του προ'ιόντος και η διατήρηση της καλής ποιότητας και φήμης του Καρδιτσιώτικου βαμβακιού από τη συλλογή μέχρι την εκκόκιση για να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικό και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Το βαμβάκι της Καρ- δίτσας έχει άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και συνεπώς υπάρ¬ χει κάθε λόγος να κρατηθεί στη θέση αυτή και να διαφημιστεί ώ¬ στε να γίνει γνωστό. 38 9) Η έρευνα της δυνατότητας παραγωγής οικολογικού βαμβακιού με πλήρη αποφυγή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών σκευ — αομάτων που επιδρούν δυομενώς στο προϊόν και Οτο περιβάλλον, τη χρήση οργανικών ή βιολογικών ουσιών, χλωράς λίπανσης, αμειψισπο¬ ράς κ.λπ. για την παραγωγή του προϊόντος. Η Διεύθυνση Βάμβακος Καρδίτσας από το 1993 πειραματίζεται στο Κέντρο Έρευνας Βαμβακιού στον Παλαμά, την παραγωγή οικολο¬γικού βαμβακιού σε έκταση 15 στρεμμάτων και τα αποτελέσματα εί¬ναι ενθαρρυντικά. 10) Η ίδρυση μιας κλωστοϋφαντουργικής μονάδας την οποία δι¬ καιούται ο Νομός και θα μεταποιεί την εκλεκτή πρώτη ύλη σε νή¬ ματα και υφάσματα και γιατί όχι σε έτοιμο ένδυμα, ώστε να υπάρ¬ χει καθετοποίηση παραγωγής με πολλαπλασιασμό της αξίας του προ¬ ϊόντος προς όφελος του Νομού. 11) Η συνέχιση της λειτουργίας των Ομάδων Παραγωγών Βαμβα¬ κιού και ο εκσυγχρονισμός των Αγροτικών Συνεταιρισμών και της Ένωσης Καρδίτσας. 12) Η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του Νομού μας για τη διέξοδο προς το Ιόνιο και την Ευρώπη και την ευκολότερη διακίνη¬ ση των προϊόντων προς το εξωτερικό, γεγονός που θα βγάλει το Νο¬ μό από την σημερινή απομόνωση. 13) Τέλος, ο Νομός αυτός θα πρέπει να πάρει τη θέση που δι¬ καιωματικά του ανήκει σαν πρώτος •*Νομός της χώρας, σε ό,τι αφορά το βαμβάκι και να γίνει το κέντρο αναφοράς της χώρας και της Ευ¬ ρωπαϊκής Ένωσης. Το βαμβάκι είναι ένα δυναμικό προϊόν, ο λευ¬ κός χρυσός της περιοχής και πρέπει να γίνει επώνυμο σαν Καρδιτσι- 39 ώτικο βαμβάκι με τα γνωστά άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Προς τον σκοπό αυτό απαιταίτει συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων που εμπλέκονται στο προϊόν, αρχής γενομένης από τους παραγωγούς που πρέπει να διαφυλάξουν τη σημερινή καλή ποιότητα στο χωράφι, στη συλλογή και ιδιαίτερα στην αποθήκευση, που πρέ¬πει να γίνεται με τις καλύτερες συνθήκες. Οι εκκοκιστές, επίσης, παραλαμβάνοντας το προϊόν θα πρέπει να φροντίζουν για τη διατήρηση της καλής ποιότητας του στην απο¬θήκευση αλλά και στην εκκόκιση, η οποία είναι από τις σημαντικό¬τερες διεργασίες του προϊόντος με σημαντικές επιπτώσεις στην ποι¬ότητα του εκκοκισμένου του οποίου αποτελεί την πρώτη ύλη της κλω-στοϋφαντουργ ί ας. Σημαντική βοήθεια για την αναβάθμιση του Νομού και του προϊ¬όντος θα αποτελέσει η ίδρυση στην Καρδίτσα του Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου - Ταξινόμησης - Τυποποίησης και Εκπαίδευσης, που προ¬γραμματίζεται να γίνει στα πλαίσια του δεύτερου κοινοτικού πλαι¬σίου. Στο κέντρο αυτό θα γίνεται ποιοτικός έλεγχος και ταξινόμη¬ση του παραγόμενου βαμβακιού από ολόκληρη τη Θεσσαλία, με υπερ¬σύγχρονα όργανα, ενώ παράλληλα προβλέπεται να λειτουργήσει και σχολή εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογίας - ταξινόμησης. Το Κέντρο αυτό συνδυαζόμενο και με ανάλογα Τμήματα εκπαίδευ¬σης Τεχνικών εκκοκιστηρίων σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. θα καλύ¬ψει μεγάλες ανάγκες στην αγορά εργασίας αυτής της ειδικότητας. Την πρώτη σημαντική κίνηση προς την κατεύθυνση "ίδρυσης του Κέ¬ντρου αυτού έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας που παραχώρη- 40 σε την αναγκαία οικοπεδική έκταση. Ένα δεύτερο έργο που συμβάλλει επίσης στην αναβάθμιση της καλλιέργειας είναι το Κέντρο Έρευνας και Τεχνικής της Καλλιέρ¬γειας βαμβακιού στον Παλαμά. Το σημαντικό αυτό κέντρο λειτουρ¬γεί προσωρινά και με ενοίκιο, στο χώρο αυτό και όπως είναι επό¬μενο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στον σκοπό του. Είναι ε¬πιτακτική ανάγκη να εγκατασταθεί μόνιμα σε κάποιο χώρο και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχα¬νήματα και όργανα για να επιτελέσει σωστά το ερευνητικό του έρ¬γο προς όφελος της καλλιέργειας. Σημαντική συμβολή θα αποτελέσει και η καθιέρωση εκδηλώσεων βαμβακιού σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, πλαισιωμένων και με έκθεση μηχανημάτων, με αναφορά πάντα στις τελευταίες εξελί¬ξεις, ώστε να συγκεντρώνεται ότι νεότερο και καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Τέλος, για την ολοκλήρωση της εικόνας του Νομού ως κέντρου αναφοράς βαμβακιού, είναι σημαντική η ίδρυση στο Νομό Μουσείου βαμβακιού, στο οποίο θα παρουσιάζεται η ιστορία του, τα μηχανή¬ματα και προϊόντα βαμβακιού καθώς και τα βαμβακερά υφάσματα μέ¬χρι το τελικό προ'ιόν, το ένδυμα. Αναφορικά τώρα με το δεύτερο σκέλος, δηλαδή το θέμα της προοπτικής της καλλιέργειας μετά το 1995 οπότε λήγει το σημερι¬νό καθεστώς και θα συζητηθεί ξανά το θέμα στα πλαίσια της Κ.Α.Π. και της ΟΑΤΤ, μπορούμε να πούμε τα εξής: Το βαμβάκι είναι όπως είπαμε ο λευκός χρυσός του Νομού και της χώρας. Είναι τρόπος ζωής και αυτή η ίδια η ζωή του Καρδιτσι- 41 ώτη παραγωγού. 0 παραγωγός αυτός έχει μεγαλώσει και έχει ζυμω¬θεί με το βαμβάκι, το γνωρίζει και το υπολογίζει όοο τίποτα άλ¬λο και όχι μόνο αυτός. Στο Νομό μας το κάθε τι κινείται γύρω α¬πό το βαμβάκι. Τα πάντα εξαρτώνται από το βαμβάκι. Αγρότες, ερ¬γάτες, έμποροι, επαγγελματίες, βιομήχανοι, έχουν σαν σημείο α¬ναφοράς και εξάρτησης το βαμβάκι. Είναι συνεπώς επιτακτική α¬νάγκη το πολύτιμο αυτό προϊόν να συνεχίσει να έχει τη θέση του στην οικονομία και τη ζωή του Καρδιτσιώτικου λαού. Για να διατηρηθεί βέβαια η καλλιέργεια θα πρέπει να συνεχι¬στεί και να βελτιωθεί το σημερινό καθεστώς, όσον αφορά στην τιμή και την οικονομική ενίσχυση του προϊόντος. Τα μηνύματα ό¬μως που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ενθαρρυντι¬κά. Αν λάβουμε υπόψη τα όσα συνέβησαν σε άλλα προϊόντα Ελληνι¬κού ενδιαφέροντος (καπνός, σιτηρά, αραβόσιτος) θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας. Από την άλλη μεριά όμως το βαμβάκι δεν μπορεί να αντιμετω¬πιστεί όπως ο καπνός, τα σιτηρά ή άλλα προϊόντα για πολλούς λό¬γους: α) Το βαμβάκι δεν είναι ούτε πλεονασματικά προϊόν, ούτε παρουσιάζει προβλήματα διάθεσης, ούτε έχει σχέση με χωματερές όπως άλλα προϊόντα, αφού το παραγόμενο στην Ευρώπη βαμβάκι αντι¬στοιχεί μόνο στο 26% περίπου των αναγκών της Ευρωπαϊκής κλωστο-ϋφαντουργ ί ας. β) Για τη βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και στο Νομό μας έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια σε βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές και άλλα μηχανήματα, αποκλειστικά για την καλλιέργεια (σπαρτι- 42 κές, στελεχοκόπτες, συστήματα φορτοεκφόρτωσης, μεταφορικά, ψεκα-στικά). γ) Η ΕΟΚ μέχρι σήμερα αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του προϊόντος ψήφισε ειδικό πρωτόκολλο για το βαμβάκι και χορήγησε επιδοτήσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων για τις παραπάνω βαμβακοσυλ-λεκτικές μηχανές και την ίδρυση και εκσυγχρονισμό εκκοκιστηρίων για την εξυπηρέτηση του προϊόντος. δ) Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα μας 62 εκκοκιστή-ρια με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα καθώς και 3 μεγάλα κέντρα επεξεργασίας και περιποίησης βαμβακόσπορου σποράς συνολικής επέν¬δυσης μεγαλύτερης των 40 δισεκατομμυρίων δραχμών, τα οποία υπάρ¬χουν μόνο για το Ελληνικό βαμβάκι. στ) Τέλος, το βαμβάκι δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι το Εθνικό προϊόν, κομμάτι και τρόπος ζωής των παραγωγών, κινητήρια δύναμη της κλωστοϋφαντουργίας, βασική πηγή συναλλάγματος και ση¬μαντικότατος πόρος για την Εθνική Οικονομία. Από όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι χρέος και καθήκον όλων μας να διατηρήσουμε την καλλιέργεια. Σταθερή απαίτηση μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι η διατή¬ρηση και βελτίωση του σημερινού καθεστώτος τιμών, για να συνε¬χίσει η καλλιέργεια να προσφέρει και στο μέλλον τη σημαντική οι¬κονομική και κοινωνική προσφορά της στους παραγωγούς, στο Νομό και στη Χώρα. Κάθε αλλαγή προς άλλη κατεύθυνση θα έχει τεράστιες συνέπει ες. el
dc.subject.other aoa_cultures::Φυτική Παραγωγή: 10000::ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ :10500::ΒΑΜΒΑΚΙ :10501 el
dc.title Η Διάρθρωση της καλλιέργειας βαμβακιού στο Ν. Καρδίτσης - Προβλήματα και προοπτικές el
dc.description.pages 53 el
dc.contributor.stcode 00000 el
dc.contributor.committeemember Άγνωστος, Άγνωστος


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account