Οικονομικότητα της εκτροφής προβάτου γαλακτοπαραγωγής

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Οικονομικότητα της εκτροφής προβάτου γαλακτοπαραγωγής

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής

Τίτλος: Οικονομικότητα της εκτροφής προβάτου γαλακτοπαραγωγής
Συγγραφέας: Μπούρμπου, Σωτηρία
Επιτομή: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας των εκτροφών και του εισοδήματος των προβατοτρόφων. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 14 εκτροφές προβάτων μέσω ερωτηματολογίων. Οι εκτροφές αυτές αντιπροσώπευαν τα κυριότερα διαφορετικά συστήματα εκτροφής που υπάρχουν τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Τα στοιχεία κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά μέσω της περιγραφικής στατιστικής και της Ανάλυσης κύριων συνιστωσών. Μετά την ανάλυση, έγινε πλήρης περιγραφή των ζωοτεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων των εκτροφών. Υπολογίστηκε το κόστος παραγωγής γάλακτος ανά εκτροφή. Η Μέση Τιμή κόστους παραγωγής γάλακτος υπολογίσθηκε σε 1,16 €/kg γάλακτος. Ακολούθως, υπολογίστηκαν το ποσοστό συμμετοχής των συντελεστών παραγωγής στη διαμόρφωση του κόστους και άλλοι οικoνομικοί δείκτες με αντίκτυπο στην οικονομικότητα των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής. Επίσης, υπολογίστηκε η επίδραση των ζωοτεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων στη τιμή πώλησης του πρόβειου γάλακτος. Τελικά, δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να εισάγεται n αριθμός εκτροφών με στόχο την όσο πιο αντικειμενική κοστολόγηση του γάλακτος, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους του ερωτηματολογίου αφού εντοπιστούν και τα αδύνατα σημεία και προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας.The purpose of this study is to investigate ways to increase the productivity of livestock and the income of sheep farmers. For this purpose, data were collected from 14 sheep farms through questionnaires. The farms represented the main farming systems that exist in both the mainland and islands in Greece. Data coded and analyzed statistically by descriptive statistics and principal component analysis. After the analysis, a complete description of livestock, economic and social aspects of farming was made The milk cost per farm was estimated. The average milk cost was estimated at 1,16 € / kg milk. Then the percentage distribution of inputs in the formulation of milk cost as far and other economic indicators with impact on the economics of dairy sheep farms were estimated .The effect of livestock, economic and social issues in the selling price of sheep milk was calculated too. Finally, using the parameters of the questionnaire and identifying weaknesses and problems of the production , a database was created where n farms can be inserted with a view to the more objective pricing of milk.
Περιγραφή: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
URI: http://hdl.handle.net/10329/4424
Ημερομηνία: 2011

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Τύπος Προβολή
Bourbou_S.pdf 5.733Mb PDF Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής

Αναζήτηση στο DSpace


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου