HEAL DSpace

Οικονομική αξιολόγηση εργοστασίου παραγωγής pellets στη Κεντρική Ελλάδα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ροζάκης, Στυλιανός el
dc.contributor.author Τριτάκη, Ευφροσύνη el
dc.date.issued 2016-01-11
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/6359
dc.description.abstract Στη παρούσα διπλωματική μελέτη αξιολογείται η δημιουργία εργοστασίου παραγωγής pellet στην κεντρική Ελλάδα. Μελετώντας τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρατηρούμε πως η βιομάζα αποτελεί μία απ’ τις πλέον αναπτυσσόμενες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και μια απ’ τις πιο σημαντικές μορφές της είναι αυτή του pellet. Το pellet σεβόμενο το περιβάλλον έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, επιπλέον δίνει λύση στην εξάλειψη των συμβατικών καυσίμων παραγωγής ενέργειας και αποτελεί μια οικονομική λύση τόσο σε οικιακό επίπεδο, όσο και σε βιομηχανικό. Επιπλέον μπορεί να αξιοποιηθεί και για θέρμανση δήμων αλλά και ως καύσιμο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απ’ την ΔΕΗ. Η υψηλότερη παραγωγή και κατανάλωση βιοκαυσίμων παρατηρείται τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική και Νότια Αμερική, αντιθέτως στην Ευρώπη η κατανάλωση βιοκαυσίμων βρίσκεται σε πιο χαμηλά επίπεδα. Η Αμερική ως ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοκαυσίμων παγκοσμίως παρουσιάζει αυτάρκεια, αντίθετα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατανάλωση βιοκαυσίμων ξεπερνά την εγχώρια παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τη κατανάλωση pellet στην Ευρώπη, υψηλή εμφανίζεται η παραγωγή και κατανάλωσή τους στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Η χρήση pellet αφορά κυρίως οικιακή κατανάλωση και ο κύριος εισαγωγέας pellet στην Ευρώπη είναι ο Καναδάς. Στην Ελλάδα η κατανάλωση pellet αφορά κυρίως τη θέρμανση κατοικιών αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, συγκεκριμένα το ποσοστό χρήσης βιομάζας για παραγωγή θερμικής ενέργειας στα ελληνικά νοικοκυριά αγγίζει το 12%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συγκεκριμένα για pellet αγγίζει το 0,7%. Αξίζει να σημειωθεί πως στον ελλαδικό χώρο αναμένεται να αξιοποιηθεί η καύση βιομάζας από τη ΔΕΗ σε άμεσο χρονικό διάστημα. Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα η ζήτηση pellet καλύπτεται κατά 33% από εισαγωγές, κυρίως από Βουλγαρία και Ρουμανία, και στο υπόλοιπο ποσοστό της από τις τέσσερις ελληνικές εταιρείας παραγωγής pellet που εδρεύουν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Συγκρίνοντας τα συμβατικά καύσιμα με το pellet παρατηρούμε πως συγκριτικά με τη χρήση πετρελαίου ή τη χρήση φυσικού αερίου για οικιακή θέρμανση η καύση pellet δεν παρουσιάζει σημαντικές κοστολογικές διαφορές για την ίδια θερμική ενέργεια ανά έτος. Αξίζει να σημειωθεί πως η καύση pellet απαιτεί ένα σημαντικό κόστος αλλαγής του συμβατικού καυστήρα που επιβαρύνει τον καταναλωτή. Εξετάζοντας το κλάδο των pellet με επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζουμε στα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής του, στην αυξανόμενη ζήτηση pellet σε βιομηχανίες προς αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειάς τους και στην ποικιλία των πρώτων υλών για παραγωγή pellet. Επιπλέον η αύξηση των τιμών των συμβατικών καυσίμων αλλά και η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας τόσο σε κρατικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η επένδυση σε ένα εργοστάσιο παραγωγής pellet στην Ελλάδα ευνοείται απ΄ τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά. Έτσι πραγματοποιούμε μια επένδυση που αφορά ένα εργοστάσιο παραγωγικής δυναμικότητας 20.000 τόνων pellet αξιοποιώντας ως πρώτη ύλη ενεργειακά φυτά και γεωργικά υπολείμματα. Το προϊόν που παράγεται εμφανίζεται ανταγωνιστικό ως προς τα υπάρχοντα προϊόντα στην αγορά τόσο λόγω της χαμηλότερης τιμής του όσο και λόγω του σεβασμού του στα ελληνικά δάση χρησιμοποιώντας τις προαναφερθέντες πρώτες ύλες. Η επένδυση αποσβαίνεται στα 7 έτη, εμφανίζει IRR=12%, θετικές ταμειακές ροές στο 5ο έτος και κέρδη απ’ το 1ο κιόλας έτος. Το περιθώριο κέρδους της (κέρδη προ φόρων και τόκων) αγγίζει το 16% επί των ετήσιων πωλήσεων. el
dc.description.abstract In the current thesis the creation of a pellet plant in central Greece is reassessed. Studying the renewable energy sources we observe that the biomass is one of the fastest developing sources of renewable energy and one of its most important forms is that of the pellet. Pellet is environmentally friendly, having zero equilibrium of carbon dioxide, offers an answer to the elimination of convention fuels that are used for energy production and is an economical solution both in domestic and industrial level. In addition, it can be used for district heating, as well as electricity generation fuel by PPC. Higher production and consumption of biofuels is observed in North America and also in Central and South America, unlike Europe where consumption of biofuel is less often. America is the largest producer of biofuel worldwide has self-sufficiency, contrary to European consumption of biofuel where it exceeds the domestic production. More specifically regarding the pellet consumption in Europe, we observe that the northern European countries have the highest production and consumption. Pellet is used mainly for domestic consumption and the main importer in Europe is Canada. In Greece, pellet consumption mainly concerns the heating of houses though at very low levels. In particular, the rate of biomass use for thermal energy production in Greek households reaches 12% while the corresponding figure for pellet use reaches that of 0,7%. It is worth mentioning that in Greece the burning of biomass is expected to be taken advantage by the PPC in the immediate future. In more detail, Greece handles its pellet demand 33% from imports, mainly from Bulgaria and Romania and the remaining percentage is covered by four Greek pellet production plant that are based in our country in the last years. Comparing conventional fuels with pellet we observe that using oil or natural gas for domestic heating, pellet burning does not present considerable cost differences for the same thermal energy per year. Though it should be mentioned that burning pellet requires a substation cost in order to change the conventional burner that is paid by the consumer. Looking at the industry of pellet with an investment interest we focous on tha large margin of development , the constantly growing demand of industries to replace their conventional sources of energy with pellet and the last but not least the variety of raw materials for the production of pellets. In addition the increase in prices of conventional fuels and the need to find alternative energy sources both in a public state and in private sectors, leads us to the conclusion that investing in a pellet production plant in Greece is favored by the exiting opportunities in the local market. Thus we realize an investment that concerns a plant with producing capacity of 20.000 pellet tons which uses as raw material energy plants and agricultural remainders. The produced material appears ti be competitive towards the already existing market products due to its lower price as well as its respect for the Greek forests since it uses the above mentioned raw material. The investment is been depreciated in 7 years, it shows IRR=12%, positive cash flows in the 5 th year and profits from the 1 st year on. The profit margin (profits before taxes ant interests) touches the 16% of the annual sales. en
dc.language.iso el el
dc.subject Παραγωγή pellets el
dc.subject Κεντρική Ελλάδα el
dc.subject Οικονομική αξιολόγηση el
dc.title Οικονομική αξιολόγηση εργοστασίου παραγωγής pellets στη Κεντρική Ελλάδα el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
dc.description.degree Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account