HEAL DSpace

Επενδυτικό Σχέδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας Προβατοτροφικής Μονάδας 1.000 Χιώτικων Προβάτων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ζέρβας, Γεώργιος
dc.contributor.author Σπανοδήμου, Ελένη
dc.date.accessioned 2016-03-09T09:42:32Z
dc.date.available 2017-03-09T02:00:12Z
dc.date.issued 2016-03-09
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/6379
dc.description Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el #el_GR
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να παρουσιαστεί το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας προβατοτροφικής μονάδας 1.000 προβάτων Χιώτικης φυλής στην περιοχή της Πηγής του Νομού Τρικάλων. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος γενικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, τις προοπτικές και τα προβλήματά του. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, παρατίθενται στοιχεία για τις φυλές των προβάτων, ιδιαίτερα της φυλής Χίου και για τα είδη των παραγωγικών συστημάτων εκτροφής. Τέλος, σε εισαγωγικό επίπεδο γίνεται αναφορά στη σημασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τους λόγους για τους οποίους η σύνταξή του θεωρείται οδικός χάρτης για το μέλλον μιας επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής γίνεται η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου η οποία αφορά την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας εντατικής εκμετάλλευσης 1.000 χιώτικων προβάτων στην Πηγή Τρικάλων. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού γίνεται η εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης, δηλαδή περιγράφεται η επιχείρηση και η ονομασία της, η νομική μορφή και η διαδικασία ίδρυσής της, η αποστολή και το όραμά της και γίνεται ακριβής περιγραφή της τοποθεσίας που θα εγκατασταθεί. Αναλύονται ακόμα όλες οι νομοθεσίες που αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης, δηλαδή του εξωτερικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και από το οποίο δέχεται επιρροές Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση αγοράς δηλαδή την ανάλυση του κλάδου και των ζητημάτων που τον αφορούν όπως οικονομικά, νομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, τεχνολογικά και δημογραφικά (Εξωτερικό Μάκρο- Περιβάλλον, PEST-DG). Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάλυση του ανταγωνισμού και την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών, την ανάλυση των πελατών και των προμηθευτών (Εξωτερικό Μίκρο-Περιβάλλον, Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter). Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στρατηγική της επιχείρησης. Πραγματοποιείται SWOT-analysis της επιχείρησης και περιγράφονται τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, η βραχυ-μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της καθώς και οι ενέργειες που θα χρησιμοποιήσει για την προώθησή της. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται όλο το πλάνο παραγωγής που θα ακολουθηθεί και αφορά τη διατροφή, τη διαδικασία αναπαραγωγής, την υγιεινή και τις αρχές που πρέπει να τηρούνται. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης η οποία έχει πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης των υπολογιστικών φύλλων (Excel). Αρχικά έγινε η κοστολόγηση της επιχείρησης για τα τέσσερα πρώτα έτη ίδρυσής της και στη συνέχεια ακολούθησε η αξιολόγηση της επένδυσης σε βάθος δεκαπενταετίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση ενός δυσμενούς σεναρίου. el #el_GR
dc.description.abstract The purpose of this study was to present the investment plan for the establishment, settlement and operation of a sheep breeding business with the capacity of housing 1000 Chios ewes in the area Pigi of the province of Trikala. For this purpose, in the first part, general data is presented relating to the sheep and goat's sector, its prospects and its problems. A more detailed reference is made to the current situation of the industry at local, European and global level. Furthermore, references about the breed of sheep, especially the breed Chios and the categories of farming systems are included. Finally, there is reference, at an introductory level, to the importance of a business plan and the reasons its composition is considered a roadmap for the future of a business. The second part of this study is the implementation of the business plan concerning the establishment, settlement and operation of this sheep breeding business with the capacity of housing 1.000 Chios ewes, with the enclosure of livestock, in the area Pigi at Trikala. The first chapter contains the internal analysis of the company, namely, the description of the company; its designation; its legal form; its establishment process; its mission and vision. Also there is an accurate description of the location where it will be installed. Furthermore, analysis is made about all the legislation concerning the establishment, settlement and operation of the business and the products and services that it offers. The second chapter contains the external analysis of the company, namely the external environment in which the company operates and from which it is being influenced. This includes market analysis namely of industry and issues that concern its economic, legal, political, social, cultural, technological and demographic (External macro environment, PEST-DG). Furthermore, it includes the analysis of competition, threats of entry of new competitors, customers and suppliers (External Micro-Environment Model of the five forces of Porter). The third chapter presents the strategy of the business. It makes a SWOT analysis of the company and it outlines its competitive advantages in the short and long-term strategy and the steps that will be used to promote it. The fourth chapter describes the entire production plan that will be followed and concerns nutrition, reproduction process, hygiene and the principles that must be observed. The fifth chapter presents the financial analysis of the business which has been made through the use of spreadsheets (Excel). It estimates the costing of the business for the first four years, followed by an evaluation of investment for fifteen years. Furthermore, an alternative analysis was held under negative financial circumstances. el #el_GR
dc.language.iso el el #el_GR
dc.subject Προβατοτροφική μονάδα el #el_GR
dc.subject Χιώτικα πρόβατα el #el_GR
dc.subject Επενδυτικό σχέδιο el #el_GR
dc.title Επενδυτικό Σχέδιο Εγκατάστασης και Λειτουργίας Προβατοτροφικής Μονάδας 1.000 Χιώτικων Προβάτων el #el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el #el_GR
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el #el_GR
dc.description.degree Επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη el #el_GR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account