HEAL DSpace

Οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής συστήματος Ενυδρειοπονίας σε αστικό περιβάλλον: κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες μετατροπής βιοτεχνικής εγκατάστασης σε αειφόρο σύστημα αγαθών και υπηρεσιών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Λιάπης, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Φωτόπουλος, Χρήστος el
dc.date.issued 2016-03-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/6390
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης επενδύσεων στη βάση της αειφόρου προσέγγισης ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής τροφίμων. Αρχικά προσδιορίζονται οι βασικές θεωρίες που εκφράζουν το τι μέχρι στιγμής ορίζεται ως αειφορία, ή αλλιώς βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή της προσέγγισης του προβλήματος μέσα από την διαμόρφωση αστικών κέντρων και υδραυλικών πολιτισμών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σύγχρονα μοντέλα της αστικής καλλιέργειας τα οποία πληρούν όλα τα κριτήρια για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, με εφαρμογή τόσο για εμπορικούς, όσο και για ενημερωτικούς ή επιμορφωτικούς σκοπούς. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την κατασκευή ενός παραγωγικού και επενδυτικού μοντέλου αστικής φάρμας. Για την οικονομική και επενδυτική αξιολόγηση του εγχειρήματος, κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης παραγωγής κάνοντας χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας. Δοκιμάστηκαν είδη καλλιέργειας που ενδείκνυνται για ενυδρειοπονία καθώς και καλλιεργούμενα είδη που έχουν δοκιμαστεί σε ενυδρειοπονικά συστήματα με επιτυχία και παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον. Ακολούθως, προσδιορίστηκαν τέσσερα βασικά παραγωγικά σενάρια στη βάση της μεγιστοποίησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους και αξιολογήθηκαν ως επενδυτικές προτάσεις. Τέλος, εφαρμόστηκαν μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας προκειμένου να καθοριστεί η ενδεικτική στρατηγική κάθε σεναρίου με ταυτόχρονη εξέταση των οικονομικών και κοινωνικών τους προεκτάσεων. Τα συμπεράσματα της εργασίας επιβεβαιώνουν την δυνατότητα ανάπτυξης κερδοφόρου παραγωγικής διαδικασίας στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης με αντίστοιχες θετικές οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. el
dc.description.abstract This paper attempts to substantiate the necessity of the development approach with sustainability criteria. In the first part of the paper identifies key theories expressing what so far defined as sustainability or otherwise sustainable development and the reasons that made us today to discuss this problem. It presents the arguments for each theory individually and become clear to which pillar focuses each of the theory. Secondly is analysed historically how urban centres of antiquity evolved to hydraulic civilizations which was a determining factor for the urbanization of society. But unlike nowadays, there is a possibility of a disaster if we do not calculate the depth the economic and environmental implications that are created by the increasing needs of their residents. To avoid this outcome, are given proposals for exploitation of water resources and thus the soil, applying old practices and modern water collection techniques. Focusing on the light interventions, recycling and re- use of materials. Finally, presented urban agriculture models- farms, which fulfil all criteria to achieve sustainable development by applying both for commercial purposes but also for information or training. Great interest presents models of urban farming that are developed in order to survive in the Palestine area. After documenting the necessity, it was appropriate to create and evaluate a model of urban culture in the second part For the economic evaluation of the project it was constructed a production optimization program using models of operation research. Tested crop practices suited to Aquaponics and cultivated species tested on Aquaponics systems successfully was selected fulfilling one more criterion. to have commercial interest. Then identified four key scenarios based on the gross profit margin and completed the evaluation of the ten-year investment models. What if scenarios projected applying sensitivity analysis enabling to select an indicative strategy for each one. Finally examined possible economic and social implications. The conclusions come to confirm the possibility of-business with aim on sustainable development without the need of reductions in corporate profitability. Designing from the origin projects in a sustainable way not only prove profitable, but present positive economic and environmental repercussions in society. en
dc.language.iso el el
dc.subject Αειφορία el
dc.subject Αειφόρος ανάπτυξη el
dc.subject Υδραυλικοί πολιτισμοί el
dc.subject Ενυδρειοπονία el
dc.subject Βελτιστοποίηση παραγωγής el
dc.subject Επενδυτικός σχεδιασμός el
dc.title Οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής συστήματος Ενυδρειοπονίας σε αστικό περιβάλλον: κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες μετατροπής βιοτεχνικής εγκατάστασης σε αειφόρο σύστημα αγαθών και υπηρεσιών el
dc.title.alternative Feasibility Ssudy of commercial Aquaponics in urban environment: social economic factors of conversion inactive obsolete industrial area to sustainable productive system of goods and services. en
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
dc.description.degree Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας el
dc.embargo.terms 2019-02-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account