HEAL DSpace

Δυνατότητες εφαρμογής του νέου Agro 2 στην καλλιέργεια του βαμβακιού και προσαρμογή στην κλιματική μεταβολή

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μπιλάλης, Δημήτριος el
dc.contributor.author Παππάς, Χρήστος el
dc.date.issued 2020-12-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/7191
dc.description - el
dc.description.abstract Η καλλιέργεια βάμβακος είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στον ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζει μια σταθερή απόδοση ανά δεκαετίες και συνεισφέρει αρκετά στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων ανά την ύπαιθρο. Το ελληνικό βαμβάκι αποτελεί το 80% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φημίζεται για τα ποιοτικά του χαρακτηρίστηκα και αποτελεί ένα σταθερό εισόδημα για τον Έλληνα παραγωγό. Το βαμβάκι παρόλο που είναι ένα τροπικό ανθεκτικό φυτό ενδέχεται να επηρεαστεί η παραγωγή του, από τις υψηλές θερμοκρασίες, την υδατική καταπόνηση και άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το νέο Πρότυπο AGRO 2 ως σύστημα ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η εφαρμογή του στην καλλιέργεια βάμβακος μπορεί να συνεισφέρει μετρήσιμα στοιχεία για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών αγροδεικτών, καθώς και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών καλλιέργειας, άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας με σκοπό την μείωση των εισροών την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και την διαρκή βελτίωση στον περιβάλλοντα χώρο. Μέσα από την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις υψηλότερες θερμότερες περιόδους εντός της καλλιεργητικής περιόδου και την έλλειψη βροχοπτώσεων ανά περιοχή καλλιέργειας (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Μαγνησία και Βοιωτία). Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι οι περιοχές Θράκης και Μακεδονίας παρουσιάζουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της καλλιέργειας, ενώ αντιθέτως για τις κεντρικές και νότιες περιοχές Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Βοιωτίας διαπιστώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες τον Ιούλιο και έλλειψη βροχόπτωσης, παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή τόσο στην έκθεση της καλλιέργειας σε υψηλές θερμοκρασίες, όσο και από την ανάγκη για μεγαλύτερες ποσότητες νερού προκειμένου να αποφευχθεί η υδατική καταπόνηση και γενικά η μείωση της απόδοσης της καλλιέργειας. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων καλλιέργειας κατά την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2 και η εφαρμογή πρώιμης σποράς στις προβληματικές περιοχές Θεσσαλίας και Βοιωτίας, αποτελούν μια θετική προσέγγιση για προσαρμογή της καλλιέργειας στα νέα δεδομένα. Η προγραμματισμένη πρώιμη σπορά, δημιουργεί συνθήκες για λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας, καθώς ένα μέρος των αναγκών συμπληρώνεται από την επάρκεια βροχόπτωσης και υγρασίας. Ωστόσο η συνεχής παρακολούθηση της καλλιέργειας, η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και μέτρων που τεκμηριώνονται μέσα από την εφαρμογή του AGRO 2, αποτελεί μονόδρομος για την βιώσιμη ανάπτυξη της καλλιέργειας βαμβακιού στον Ελλαδικό χώρο. Επιπλέον η σήμανση του τελικού εκκοκκισμένου βάμβακος αποτελεί πρόκληση για μια προστιθέμενη αξία ποιότητας και οδεύει σίγουρα στην εύρεση καλύτερων αγορών. el
dc.description.abstract Cotton cultivation is one of the most important crops in Greece. It presents a stable yield every decade and contributes a lot to the viability of businesses in the countryside. Greek cotton makes up 80% of the European Union total production. It is famous for its quality and consist a stable income for Greek producer. Cotton, although consist a tropical hardy plant, it may be affected by high temperatures, water stress and other effects of climate change. The new AGRO 2 Standard as an Integrated Management quality system is an important tool for dealing with environmental impacts and its application to cotton cultivation and can contribute to measurable data for the monitoring and treatment of environmental agro-indicators, as well as the application of advanced farming technologies, irrigation, fertilization and plant protection in order to reduce inputs, save water and energy and continuously improve the surrounding area. Through the monitoring of meteorological data I tried to identify the highest warmest periods within the growing season and the lack of rainfall per growing area (Thrace, Macedonia, Thessaly, Magnesia and Boeotia). The results showed that the regions of Thrace and Macedonia present favorable conditions for the development of agriculture, while on the contrary for the central and southern regions of Thessaly, Magnesia, Boeotia were found high temperatures in July and lack of rainfall, factors that affect the production both from the exposure of the crop to high temperatures and from the need for larger amounts of water in order to avoid water stress and generally reduce crop yield. The development of new cultivation methods during the application of Integrated Management AGRO 2 and the application of early sowing in the problematic areas of Thessaly and Biotia, are a positive approach for adapting the crop to the new data of climate change. Scheduled early sowing creates conditions for less water and energy consumption during crop development, as part of the needs are met by adequate rainfall and moisture. However, the continuous monitoring of the crop, the strict application of the rules and measures that are documented through the application of AGRO 2, is a one-way street for the sustainable development of the cotton crop in Greece. In addition, the labeling of the final ginned cotton is a challenge for a quality added value and definitely leads to finding better markets. Keywords: Cotton, Integrated Management, AGRO 2, climate change. en
dc.language.iso el el
dc.subject Βαμβάκι, Ολοκληρωμένη Διαχείριση, AGRO 2, κλιματική αλλαγή el
dc.title Δυνατότητες εφαρμογής του νέου Agro 2 στην καλλιέργεια του βαμβακιού και προσαρμογή στην κλιματική μεταβολή el
dc.title.alternative Possibities of application of the new Agro 2 in cotton cultivation and adaptation to climate chnange el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής el
dc.description.degree Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη βελτίωση φυτών και στην Αγρομετεωρολογία el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account