HEAL DSpace

Διερεύνηση της αντίδρασης σε οξύ stress του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) υπό συνθήκες διαφορετικού χρώματος (μήκος κύματος) φωτός

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Καρακατσούλη, Ναυσικά
dc.contributor.author Κατσακούλης, Παναγιώτης Ν.
dc.date.accessioned 2010-04-28T14:39:01Z
dc.date.available 2010-04-28T14:39:01Z
dc.date.issued 2010-04-28T14:39:01Z
dc.date.submitted 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/77
dc.description Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Το Ευρωπαϊκό λαβράκι (Dicentrarchus labrax) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εμπορικώς σημαντικά είδη της Μεσογείου. Έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση διαφο-ρετικού μήκους κύματος φωτός επηρεάζει την ηθολογία διαβίωσης και διατροφής των ιχθύων και η χρήση αυτή μπορεί εύκολα να ελεγχθεί σε εγκαταστάσεις εκτροφής εσωτερικού χώρου. Παράλληλα, καταστάσεις οξέος stress δεν απουσιάζουν κατά τη διάρκεια εκτροφής των ιχθύων, με το λαβράκι να εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία έ-χοντας ως αποτέλεσμα μεγάλου μεγέθους οικονομικές απώλειες για τον παραγωγό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αντίδρασης ατόμων λαβρα-κιού σε οξύ stress περιορισμού, με τη χρήση διαφορετικού μήκους κύματος φωτός. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ομοιογενείς πληθυσμοί λαβρακιού, μέσου αρ-χικού βάρους 130,9 ± 0,44 g (αρχική πυκνότητα 6,07 kg/m3), οι οποίοι διατηρήθηκαν σε ημίκλειστο σύστημα νερού (ένταση φωτός 350 lux, φωτοπερίοδος 12Φ:12Σ) υπό την επίδραση κυανού (480 nm) ή λευκού (πλήρες) φάσματος φωτός για χρονικό διά-στημα 63 ημερών. Στο τέλος της πειραματικής περιόδου, και για κάθε επέμβαση φω-τός, οι ιχθύες είτε υποβλήθηκαν σε οξύ stress περιορισμού μιας ώρας, είτε όχι (μάρ-τυρες). Η επίδραση διαφορετικού φάσματος φωτός δεν προκάλεσε καμία διαφορο-ποίηση στην ανάπτυξη, στην επιβίωση και στην εκμετάλλευση της τροφής. Οι ιχθύες που υποβλήθηκαν σε οξύ stress εμφάνισαν τυπική μεταβολή των αιματολογικών πα-ραμέτρων που χαρακτηρίζουν την αντίδραση των ιχθύων στο οξύ stress (αύξηση της κορτιζόλης, της γλυκόζης, του αιματοκρίτη και της ωσμωμοριακότητας). Μεγαλύτε-ρη αύξηση των επιπέδων της κορτιζολης στο πλάσμα παρατηρήθηκε κατά την αντί-δραση των ιχθύων σε οξύ stress υπό το κυανό φάσμα φωτός, σε σύγκριση με το λευ-κό. Η μεγαλύτερη αύξηση της κορτιζόλης στο κυανό φάσμα, δεν προξένησε διαφο-ροποίηση των υπολοίπων αιματολογικών παραμέτρων. Τα επίπεδα των τριακυλγυκε-ριδίων στους μάρτυρες του κυανού φάσματος ήταν υψηλότερα απ’ ότι στο λευκό, τα οποία όμως δεν αυξήθηκαν μετά το stress, μεταβολή που παρατηρήθηκε στο λευκό. Επιπλέον, κατά την επίδραση οξέος stress διαπιστώθηκε μείωση του ποσοστού υγρα-σίας του σώματος, μείωση του βάρους του στομάχου και των πυλωρικών τυφλών και επιμήκυνση του εντέρου, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου φάσματος φωτός. Ε-κτιμώντας την φυσιολογική κατάσταση των ιχθύων τόσο πριν όσο και κατά την αντί-δραση στο οξύ stress, μπορεί να θεωρηθεί ότι η χρήση του κυανού φάσματος δεν έχει κάποια αρνητική επίπτωση στον οργανισμό, ενώ οι μεταβολές ορισμένων δεικτών (τριακυλγλυκερίδια) αποτελούν ένδειξη αυξημένης ετοιμότητας των ιχθύων για την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η χρήση διαφορετικού μήκους κύματος φωτός προκαλεί διαφοροποίηση της αντίδρασης του λαβρακιού στο οξύ stress. Η μελέτη της επίδρα-σης του διαφορετικού φάσματος φωτός σε συνδυασμό με άλλες συνθήκες φωτισμού και εκτροφής ενδεχομένως να εμφανίσουν πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα. el
dc.description.abstract European sea bass (Dicentrarchus labrax) is one of the most widely reared and commercially important Mediterranean species. It has been indicated that the use of light with different wavelengths affects the living and feeding ethology of fishes and moreover this use can be easily manipulated in indoor aquaculture facilities. At the same time, acute stress conditions are usually present during fish rearing, with sea bass showing increased sensitivity, which results in great financial loss for the pro-ducer. The purpose of the present experiment is to study the confinement stress re-sponse of sea bass, by using light of different wavelength. For this purpose homoge-neous sea bass populations were used, with initial mean weight 130,9 ± 0,44 g (initial density 6,07 kg/m3), which were reared in recirculating water system (light intensity 350 lux, photoperiod 12L:12D) under blue (480 nm) or white (full) light spectrum for 63 days. At the end of experimental period, and for each light treatment, fish were ei-ther subjected to 1h confinement stress or remained undisturbed (control). The effect of different light colour did not result in any significant difference in growth, survival or food utilization. Fish exposed to acute stress showed typical changes in blood pa-rameters which describe the acute stress response of fish (increase of cortisol, glucose, haematocrit and osmolality). Moreover, the increase of plasma cortisol level was higher in stress response when fish were subjected to blue light, in comparison with white light. This higher increase of cortisol, under treatment with blue light, did not produce any differentiation in other blood parameters. In addition, the acute stress in-duced a decrease in carcass moisture, decrease of stomach and pyloric caeca weight and intestine elongation, which were independent of the light spectrum. The apprecia-tion of fish physiological condition, before and during the acute stress response, could infer that blue light did not have any effects, while the change of some indicators (tri-acylglycerids) display the increased awareness of fish to cope with unfavourable situations. The results of the present study lead to the conclusion that the use of dif-ferent light spectrum causes a differentiation in the acute stress response of sea bass. The study of the effect of different light spectrum in combination with other light and rearing conditions would probably lead to more distinct results. el
dc.language.iso el el
dc.subject.other λαβράκι el
dc.subject.other καταπόνηση el
dc.subject.other γλυκοκορτικοειδή el
dc.subject.other συστήματα εκτροφής el
dc.title Διερεύνηση της αντίδρασης σε οξύ stress του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) υπό συνθήκες διαφορετικού χρώματος (μήκος κύματος) φωτός el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών el
dc.description.degree Εκτροφή υδρόβιων οργανισμών el
dc.subject.agrovoc sea bass el
dc.subject.agrovoc Dicentrarchus labrax el
dc.subject.agrovoc stress el
dc.subject.agrovoc glucocorticoids el
dc.subject.agrovoc rearing systems en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account