HEAL DSpace

Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας από βιομάζα στον νομό Λάρισας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κουτσούρης, Αλέξανδρος el
dc.contributor.author Χλαπανίδα, Χριστίνα Ν. el
dc.date.issued 2023-06-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/7967
dc.description.abstract Οι συνθήκες βαθιάς κρίσης που έχουν διαμορφωθεί για το περιβάλλον και την ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη έχουν κινητοποιήσει τη διεθνή και ιδίως την ευρωπαϊκή κοινότητα, ώστε να θεσπίσουν ένα ισχυρό πλαίσιο για την προστασία του κλίματος και των ενεργειακών πόρων. Το πλαίσιο αυτό διαρκώς εκσυγχρονίζεται προσαρμοζόμενο στα νέα δεδομένα της επιστημονικής μελέτης, αλλά και στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Η εθνική έννομη τάξη, αντίστοιχα, ακολουθεί τις ευρωπαϊκές επιταγές. Στο νέο διαμορφούμενο πλαίσιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση, μέσα από ατομικές και συλλογικές δράσεις, όπως η σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων, ήδη κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας. Το νέο διαμορφούμενο πλαίσιο αφορά και στην αγροτική παραγωγή, η οποία, πέραν της άμεσης εξάρτησής της από τις κλιματικές συνθήκες, επηρεάζεται άμεσα και από την επάρκεια ή μη της ενέργειας, που συνιστά μία από τις βασικές εισροές της. Παράλληλα, όμως, η αγροτική παραγωγή έχει τη δυναμική να παράξει ενέργεια, μέσω αξιοποίησης της διαθέσιμης ή ειδικά προς τούτο παραγόμενης βιομάζας. Μία από τις πιο ασυνήθεις στη χώρα μας καλλιέργειες με υπολειμματική βιομάζα υψηλής ενεργειακής αξίας είναι η βιομηχανική κάνναβη. Πρόκειται για μία καλλιέργεια, η οποία, βάσει των χαρακτηριστικών της, μπορεί να ευδοκιμήσει στα ελληνικά εδάφη, όπως άλλωστε συνέβαινε κατά το παρελθόν, προσφέροντας περιβαλλοντικά, παράλληλα με τα οικονομικά οφέλη. Αξιοποιώντας, λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση, και την ενεργειακή δυναμική της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης, σχεδιάζουμε τη σύσταση μιας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.), η οποία προχωρά στην ίδρυση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας. Υποθέτοντας ότι η μονάδα θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη βιομάζα βιομηχανικής κάνναβης παραγόμενη από τα μέλη της Κ.Α.Ε., εξετάζουμε τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος σε επίπεδο ατομικής και συλλογικής εκμετάλλευσης. el
dc.description.abstract The conditions of deep crisis that have been formed for the environment and the energy sufficiency of the planet have mobilized the international and especially the European community to establish a strong framework for the protection of climate and energy resources. This framework is constantly being modernized, adapting to the new data of the scientific study, but also to the changing economic and political developments. The national legal order, respectively, follows the European imperatives. In the new emerging framework, special emphasis is placed on the participation of citizens in the energy transition, through individual and collective actions, such as the establishment of renewable energy communities. The new emerging framework also concerns agricultural production, which, in addition to its direct dependence on climatic conditions, is also directly affected by the sufficiency of energy, which is one of its main inputs. At the same time, however, agricultural production has the potential to produce energy, through the utilization of available or produced biomass. One of the most unusual crops in our country with residual biomass of high energy value is industrial hemp. It is a crop which, based on its characteristics, can thrive on Greek soil, as it did in the past, offering environmental as well as economic benefits. Therefore, taking advantage of the institutional framework for the participation of citizens in the energy transition, and the energy dynamics of the cultivation of industrial hemp, we are planning the establishment of a Renewable Energy Community (R.E.C.), which is proceeding with the establishment and operation of a unit of biogas production in the regional unit of Larissa. Assuming that the unit will use as raw material industrial hemp biomass produced by R.E.C. members, we investigate the viability of the venture at the level of individual and collective exploitation. en
dc.language.iso el el
dc.subject Κλιματική κρίση el
dc.subject Ενεργειακή κρίση el
dc.subject Κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας el
dc.subject Βιομάζα el
dc.subject Βιομηχανική κάνναβη el
dc.subject Climate crisis en
dc.subject Energy crisis en
dc.subject Energy communities en
dc.subject Renewable energy communities en
dc.subject Biomass en
dc.subject Industrial hemp en
dc.title Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας από βιομάζα στον νομό Λάρισας el
dc.title.alternative Sustainable biomass energy supply chain in Larissa el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
dc.description.degree Επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη el
dc.embargo.liftdate 2025-07-23
dc.embargo.terms 2025-07-23


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account