HEAL DSpace

Παράγοντες παρακίνησης και ικανοποίησης νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων: εφαρμόζοντας το νέο ψυχολογικό συμβόλαιο

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βλάχος, Ηλίας el
dc.contributor.author Χατζηδάκη, Αναστασία el
dc.date.issued 2011-03-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/212
dc.description.abstract Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών στις ημέρες μας. Ο κυριότερος λόγος είναι η κατανόηση της σημασίας των ανθρωπίνων πόρων για την επιχείρηση και κατ’επέκταση η ανάγκη για τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση αυτών. Η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου η οποία έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για την επιχείρηση. Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει να μελετήσει το φαινόμενο της εργασιακής ικανοποίησης και ειδικότερα να εντοπίσει τους παράγοντες ικανοποίησης που αναζητούν οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι σήμερα στην εργασία τους. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η εργασία στηρίζεται στη θεωρία του νέου ψυχολογικού συμβολαίου και επιχειρεί να προσδιορίσει τους παράγοντες που αναζητούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι σήμερα. H μέθοδος της έρευνας που ακολουθήσαμε είναι ποσοτική, πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις από έγκυρα διεθνή ερωτηματολόγια. Oι ερωτήσεις για τους παράγοντες του ψυχολογικού συμβολαίου (ερωτήσεις 1 και 2) είναι από το ερωτηματολόγιο Psychological Contract Importance Items, όπως ορίζονται στο άρθρο των Lester, Claire, & Kickul στο ακαδημαϊκό περιοδικό Human Resource Planning (2001). Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις 3, 4 και 5 προέρχονται από το αρθρο «A psychometric assessment of the Malay version of Meyer and Allen’s organizational commitment measure» των Dr Ali Yusob Md Zain και Dr Roger Gill, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Malaysian Management Review, June 1999. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101 εργαζόμενοι ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, οι οποίοι εργάζονται σε έναν οποιονδήποτε οργανισμό/ επιχείρηση το πολύ έως και 3 χρόνια. Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, το επίπεδο της ικανοποίησης των εργαζομένων από τους προϊσταμένους αλλά και τους συναδέλφους τους βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο και παρατηρείται ότι η δίκαιη και αξιοπρεπής μεταχείριση, η αξιοκρατία, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός, αποτελούν τους παράγοντες με την υψηλότερη σημασία για έναν νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο. Ωστόσο δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε τον βαθμό δέσμευσης των εργαζόμενων προς μία επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υποχρεωτική ή υπολογιστική δέσμευση είναι αυτή που κυρίως κρατά τους εργαζόμενους σε μία εταιρία παρόλο που δεν είναι τόσο ικανοποιημένοι και συναισθηματικά δεμένοι με αυτή, η ηθική δέσμευση είναι η δεύτερη που κάνει τους εργαζόμενους να παραμένουν σε μία εταιρία και στην τρίτη θέση ακολουθεί η συναισθηματική. Τέλος στα συμπεράσματα που προέκυψαν προτείνονται λύσεις όχι μόνο για την διατήρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων αλλά και για την ενίσχυση των παραγόντων που ικανοποιούν τον εργαζόμενο ώστε η συμβολή τους να είναι μακροχρόνια. el
dc.description.abstract The measurement of job satisfaction is one of the most significant issues of interest of businesses and organisms today. The main reason is the understanding of the significance of the human resources for the business and therefore, the need for their best possible utilization. Job satisfaction is related with job performance, which in turn results in better financial performance for the company. The focus of the present thesis is the study of the phenomenon of job satisfaction and specifically the detection of those satisfaction factors that the newly employed seek in their job today. For the purposes of this study, this thesis depends on the new theory of the psychological contract and attempts to define the factors the newly employed seek in their employment today to a small or large degree today. The method used is quantitative, primary research with the use of a constructed questionnaire. Specifically, in the questionnaire of the survey were used questions from internationally valid questionnaires. The questions concerning the new psychological contract (questions 1 and 2) are from the questionnaire used in Psychological Contract Importance Items, as defined by Lester, Claire, & Kickul in Human Resource Planning (2001). Moving on, questions 3, 4 and 5 come from the article «A psychometric assessment of the Malay version of Meyer and Allen’s organizational commitment measure» by Dr Ali Yusob Md Zain and Dr Roger Gill, in Malaysian Management Review, June 1999. The specimen of the research was 101 employees independently of age and sex, who work in an organization/company 3 years max. The statistical program SPSS 17.0 was used for data and questionnaire processing and analysis. As far as the results of the research are concerned, the level of satisfaction the employees got from employers and colleagues is quite satisfactory and it is observed that fair and decent treatment of the employees, meritocracy, trust and respect constitute the factors that the newly employed value highest. Nevertheless, organizational commitment should also be included. In this case, the results showed that obligatory commitment or calculative commitment is what mainly keeps the employees with a company, although they may not be satisfied or emotionally attached with it, then moral commitment is what makes employees stay in a firm and finally, emotional commitment. Finally, in the conclusion solutions are suggested not only to keep the employees satisfy, but also to tone the factors that satisfy the employees so that their contribution to the firm is longterm. en
dc.language.iso el el
dc.subject Εργασιακή ικανοποίηση el
dc.subject Νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι el
dc.subject Ψυχολογικό συμβόλαιο el
dc.subject.lcsh Job satisfaction -- Testing en
dc.subject.lcsh Employees -- Psychological aspects en
dc.title Παράγοντες παρακίνησης και ικανοποίησης νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων: εφαρμόζοντας το νέο ψυχολογικό συμβόλαιο el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
dc.description.degree Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account