HEAL DSpace

Οικοτουριστικές διαδρομές - μονοπάτια στον Δήμο Αγράφων, Νομού Ευρυτανίας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μερτζάνης, Αριστείδης
dc.contributor.author Γκορόγιας, Νικόλαος
dc.date.issued 2022-02-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/7529
dc.description.abstract Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η περιοχή του Δήμου Αγράφων, Νομού Ευρυτανίας, ως προς την δυνατότητα αξιοποίησης του τοπικού δικτύου μονοπατιών, ώστε να καταστεί ορειβατικός και πεζοπορικός προορισμός. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, προσεγγίζεται εννοιολογικά ο τουρισμός, παρουσιάζονται τα είδη του και η συμβολή του στην παγκόσμια οικονομία. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού και ειδικότερα του οικοτουρισμού και ο ρόλος του στην τοπική ανάπτυξη. Δίνεται επίσης ο ορισμός των πεζοπορικών – ορειβατικών μονοπατιών και περιγράφονται τα είδη και οι κατηγορίες, καθώς και οι προδιαγραφές διάνοιξης και σήμανσής τους. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία έρευνας και περιγράφεται η περιοχή η οποία αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης. Στο τρίτο μέρος παρατίθενται τα πεζοπορικά μονοπάτια - οικοτουριστικές διαδρομές που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γεωμορφολογικά, τοπιολογικά, πολιτιστικά στοιχεία) ώστε να αναδειχθούν και να συμβάλλουν συνδυαστικά με άλλες ήπιες τουριστικές δραστηριότητες, στην προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή και κατ’ επέκταση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξή της. Αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των μονοπατιών και διατυπώθηκαν παρατηρήσεις σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μονοπατιών καθώς και για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, ώστε οι διαδρομές αυτές να καταστούν προσπελάσιμες και ασφαλείς ακόμη και για τον μη έμπειρο φυσιολάτρη περιηγητή. Διερευνήθηκε η δυνατότητα για την ανάδειξη επιπλέον «μη αξιοποιηθέντων» τουριστικών πόρων, διαδρομών και δικτύων που διέρχονται από σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν σημαντικό «απόθεμα» ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, είτε ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς τοπία και γεώτοπους, είτε σημαντικούς ως την βιοποικιλότητα, οικοτόπους. Η καταγραφή των διαδρομών έγινε με την χρήση GPS και αποτυπώθηκαν σε χάρτες με την χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα QGIS και υπόβαθρο τους χάρτες OpenStreetMap. el
dc.description.abstract In the present postgraduate thesis, the area of the Municipality of Agrafa, Prefecture of Evrytania was studied, in terms of the possibility of utilizing the local network of trails, in order to become a mountaineering and hiking destination. In the first part of the thesis, tourism is conceptually approached and its types and contribution to the world economy are as well presented. Then the concept of alternative tourism and in particular ecotourism and its role in local development is analyzed. The definition of hiking - mountaineering trails is also given and the types and categories are described, as well as the specifications for their opening and marking. The second part analyzes the research methodology and describes the area that is the subject of the study. The third part presents the hiking trails - ecotourism routes that meet the cumulative conditions and special characteristics (geomorphological, landscape, cultural elements) in order to stand out and contribute in combination with other mild tourist activities, in attracting visitors to the area and consequently to its sustainable tourism development. The current condition of the trails was captured and remarks were made about the special features of the trails as well as the shortcomings that were found, so that these routes are accessible and safe even for the inexperienced nature-loving traveler. The possibility of highlighting additional "untapped" tourist resources, routes and networks that pass through places of special interest and are an important "stock" of historical and cultural value, either landscapes and geotopes of special natural beauty, or habitats important as biodiversity, was explored. . The routes were recorded using GPS and mapped using the QGIS open source software and the OpenStreetMap maps in the background. en
dc.language.iso el el
dc.subject Πεζοπορία el
dc.subject Οικοτουρισμός el
dc.subject Ανάπτυξη el
dc.subject Περιβάλλον el
dc.subject Δασική αναψυχή el
dc.subject Hiking en
dc.subject Ecotourism en
dc.subject Development en
dc.subject Environment en
dc.subject Forest recreation en
dc.title Οικοτουριστικές διαδρομές - μονοπάτια στον Δήμο Αγράφων, Νομού Ευρυτανίας el
dc.title.alternative Ecotouristic trails - paths in the Municipality of Agrafa, Prefecture of Evrytania en
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Γενικό Τμήμα el
dc.description.degree Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account